Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
Telefon Warszawa19115
Telefon Warszawa19115 BIP MPO

Powrót do listy nieruchomości

Rejon ulic Żupniczej i Nowińskiej w m.st. Warszawie, działka nr ew. 6/6 z obrębu 3-02-02

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ulic Żupniczej i Nowińskiej w m.st.Warszawie
Kontakt:
Zespół Zarządzania Nieruchomościami
Telefon: (22) 3910 100
E-mail: nieruchomosci@mpo.com.pl


Powierzchnia: 8.793 m2
Cena: Cena wywoławcza 21.780.000 zł
Informacje o lokalu:

mapka3

Warszawa, 30 czerwca 2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa,
zwana dalej Organizatorem przetargu lub MPO”

O G Ł A S Z A

przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w rejonie ulic Żupniczej i Nowińskiej w m.st. Warszawie składającej się z działki o nr ew. 6/6 z obrębu 3-02-02 o pow. 8.793 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: WA6M/00315753/3

Opis przedmiotu przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulic Żupniczej i Nowińskiej w m.st. Warszawie, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 6/6 z obrębu 3-02-02 o pow. 8.793 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerzeWA6M/00315753/3 (dalej: Nieruchomość), stanowiąca własność m.st. Warszawy, będąca w użytkowaniu wieczystym MPO.
 2. Z uwagi na niezabudowany charakter Nieruchomości jej sprzedaż obarczona jest ustawowym prawem pierwokupu na rzecz m.st. Warszawy. Zgodnie z dyspozycją art. 109, ust. 1, pkt 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990): Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę.
 3. W dziale III i IV ww. księgi wieczystej Nieruchomości nie zostały ujawnione żadne obciążenia. Organizator przetargu nie odpowiada za wady ukryte nieruchomości.
 4. Dla terenu, na którym znajduje się zbywana nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem U.20. Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania nieruchomości może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 21.780.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto, powiększona o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie sprzedaży.
 2. Wadium wynosi 2.178.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
 3. Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, tj. stanowi minimum kwotę 21.780,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 4. Wymogiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 2.178.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 13 na rachunek bankowy MPO prowadzony w mBank S.A. nr: 31 1140 1010 0000 3848 6000 1019, z dopiskiem w tytule „wadium - przetarg MPO – sprzedaż Nowińska”
 5. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w przetargu.
 6. Wadium przepada na rzecz Organizatora przetargu, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej oraz w przypadku, gdy oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
 7. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie im zwrócone w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty, zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub unieważnieniu przetargu, z zastrzeżeniem pkt.10.
 8. Przetarg wygrywana oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę.
 9. Koszty notarialne związane ze sporządzeniem protokołu z zakończenia licytacji ponosi nabywca.
 10. Termin i miejsce podpisania aktu notarialnego zostanie określony przez Organizatora przetargu w terminie 14 dniu od zakończenia przetargu. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku nie uiszczenia przez nabywcę ceny nabycia, w terminie wskazanym powyżej, traci on prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium. MPO na uzasadniony wniosek wygrywającego przetarg może wyrazić zgodę na zmianę terminu zawarcia umowy.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku przetargu ustnego nastąpi pod warunkiem, że m.st. Warszawa nie wykona prawa pierwokupu określonego w art. 109 i 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1990). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez Prezydenta m.st. Warszawy zawiadomienia o treści umowy sprzedaży.
 12. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Uczestnictwo w przetargu:

 1. W przetargu mogą uczestniczyć:
  - osoby fizyczne,
  - osoby prawne,
  - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Zgłoszenie jednego uczestnika do przetargu jest wystarczające do przeprowadzenia przetargu.
 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie i terminie określonym w pkt. 8 oraz złożenie w siedzibie Organizatora przetargu w terminie do dnia 17 sierpnia 2021 r. do godziny 10 następujących dokumentów:
  a) w przypadku osób fizycznych – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  b) w przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wydruk komputerowy z CEIDG;
  c) w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, aktualny odpis (wydruk) z KRS, potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby prawnej;
  d) w przypadku pełnomocników – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego oraz:
     • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z KRS potwierdzający umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;
     • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG – wydruk komputerowy z CEIDG;
  e) w przypadku cudzoziemców - zezwolenie lub przyrzeczenie wydania zezwolenia („promesę”) nabycia nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. „O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278);
  f) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu;
  g) zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że uczestnik przetargu nie zalega w opłacaniu składek – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu;
  h) decyzję Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;
  i) zaświadczenie z Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON;
  j) dowód uiszczenia wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku konieczności jego zwrotu;
  k) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym Nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmuje to bez zastrzeżeń,
  l) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Wyżej wskazane dokumenty należy złożyć do Organizatora przetargu w zamkniętych kopertach (z dopiskiem „Przetarg Nowińska”). Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.15.

Miejsce i termin przetargu:

 1. Licytacja odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, w sali konferencyjnej na I piętrze (pok. nr 114) w dniu 17 sierpnia 2021 r. o godz. 11.

Zastrzeżenia:

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny informując o tym w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
 2. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. Z tytułu niedopuszczenia do licytacji, niedokonania wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru oferty lub unieważnienia przetargu, przystępującemu do przetargu nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Organizatorowi przetargu.
 4. MPO może z ważnych przyczyn dokonać zmiany terminu rozstrzygnięcia przetargu wskazany w ogłoszeniu.
 5. Oglądanie Nieruchomości nie jest obowiązkowe, przy czym oferent nie przystępujący do obejrzenia przedmiotu przetargu przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu braku wiedzy co do zaistniałego stanu Nieruchomości, stąd nie może zasłaniać się, że nie wiedział o wadach Nieruchomości.


Dodatkowe informacje na temat przetargu oraz stanu faktycznego i prawnego Nieruchomości można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w Zespole Zarządzania Nieruchomościami, pod nr tel. (22) 3910 100 oraz pod adresem e-mail: nieruchomosci@mpo.com.pl.


Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie dla osób zainteresowanych do udziału w przetargu
Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2021 MPO