Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuję
A+
Telefon Warszawa19115 BIP MPO
A+ Telefon Warszawa19115 BIP
Powrót do aktualności Powrót
2023-12-27

 

LOGO MPO 1

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania m.st. Warszawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok podatkowy 2022. Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.).

1. Zarządzanie obowiązkami podatkowymi

1.1. Spółka jest podatnikiem:

- podatku dochodowego od osób prawnych,
- podatku od towarów i usług,
- podatku akcyzowego,
- podatku od nieruchomości.

1.2. Podatnik sporządził i posiada Strategię Podatkową. Podstawowymi zasadami, którymi kieruje się Podatnik w realizacji obowiązków podatkowych są:

- uczciwość oraz rzetelność,
- zapewnienie zgodności działań gospodarczych z prawem podatkowym („compliance”),
- składanie deklaracji w wyznaczonym czasie,
- płacenie wszystkich należnych podatków w terminie,
- nieangażowanie się w agresywne planowanie podatkowe oraz unikanie opodatkowania niepoparte celami biznesowymi.

1.3. Polityka Podatnika zakłada przestrzeganie wszystkich stosownych przepisów prawa, zasad, regulacji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz terminowe uiszczanie podatków we właściwej wysokości na rzecz właściwych organów podatkowych.

1.4. Podatnik na bieżąco ocenia ryzyko podatkowe oraz jego potencjalny wpływ na Podatnika, jeśli ryzyko stanie się ostateczne. Akceptowalny poziom ryzyka podatkowego, które Podatnik jest gotowy podjąć, jest związany z celami biznesowymi oraz ryzykiem biznesowym. Podatnik ma niski apetyt na ryzyko podatkowe. Podatnik przyjmuje konserwatywne podejście do ryzyka podatkowego i aktywnie dąży do identyfikacji, oceny, monitorowania i zarządzania tym ryzykiem.

1.5. Planowanie podatkowe u Podatnika wyznacza bieżąca działalność gospodarcza z uwzględnieniem dynamicznych zmian w krajowym prawie podatkowym. Podatnik dąży do zapewnienia, że wszelkie struktury i transakcje są realizowane w celu wspierania strategii biznesowej a wszystkie decyzje mają uzasadnienie rynkowe i są zgodne z prawem.

1.6. Podatnik działa w sposób transparentny podatkowo i we współpracy z organami podatkowymi dąży do uniknięcia sporów. Udostępnia na żądanie organów podatkowych do wglądu procedury dotyczące przestrzegania przepisów podatkowych oraz ewidencje, rejestry i inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

1.7. W celu zarządzania ryzykiem podatkowym u Podatnika obowiązują następujące procedury:

- wewnętrzna procedura obieg i kontroli dokumentów księgowych, określająca jednolite zasady i tryb wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem, ewidencjonowaniem, sprawdzaniem i księgowaniem dowodów księgowych,
- wewnętrzna procedura w sprawie wystawiania faktur, określającą również tryb postępowania komórek organizacyjnych w zakresie ewidencji faktur, dokumentów obciążeniowych i wysyłki,
- wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

1.8. Podatnik nie jest stroną umowy o współdziałaniu ani nie bierze udziału w innych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

1.9. Funkcja podatkowa u Podatnika opiera się na współpracy między:

- komórkami operacyjnymi (komórki realizacja usług i produkcji),
- komórkami wsparcia biznesu (m.in. komórki ds. rozliczeń oraz finansów),
- komórkami sztabowymi (komórki nadzoru i rozwoju),
- komórkami zaplecza (komórki pomocnicze).

1.10. Funkcja podatkowa powiązana jest u Podatnika z procesem sprzedaży oraz zakupu. Udział danego pracownika Podatnika w funkcji podatkowej wyznacza rodzaj stanowiska oraz zakres obowiązków ustalony w umowie pracy lub innym dokumencie wewnętrznym.

1.11. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zidentyfikowanie oraz zarządzenia ryzykiem podatkowym. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność w zakresie określonym przez ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Podstawą naliczania podatków i zapłaty podatków są informacje oraz dokumenty przygotowane przez merytoryczne komórki organizacyjne. Podatnik wdraża odpowiednie środki umożliwiające sporządzenie deklaracji podatkowych na odpowiednim poziomie pewności.

1.12. Podatnik nie outsourcuje zadań z zakresu funkcji podatkowej.

2. Realizacja obowiązków z zakresu MDR („The Mandatory Disclosure Rules”)

W 2022 r. Podatnik nie składał informacji do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

3. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz o działaniach restrukturyzacyjnych

3.1. W 2022 r. Podatnik nie zawierał transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Podatnika, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Informacja o złożonych wnioskach

W 2022 r. Podatnik nie składał wniosków o wydanie:

a) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

b) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

W 2022 r. Podatnik nie składał wniosków o wydanie:

c) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

5. Informacja o rozliczeniach podatkowych na terytoriach lub krajach stosujący szkodliwą konkurencję podatkową

Podatnik nie nawiązuje relacji biznesowych z podmiotami mającymi swoją siedzibę na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, ani nie zawiera transakcji z podmiotami, których rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Zobacz również:
Aktualność nr1
2024-02-22
Odbieramy gruz i odpady poremontowe
Zobacz więcej - aktualność nr1Aktualność nr2
2024-02-19
Jak segregować odpady z łazienek? CZĘŚĆ 1
Zobacz więcej - aktualność nr2Aktualność nr3
2024-02-12
"koMPOścik" na nadchodzącą wiosnę
Zobacz więcej - aktualność nr3Zobacz wszystkieGrafika - liście


Kontakt
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
W M. ST. WARSZAWIE SP. Z O.O.
ul. Obozowa 43
Warszawa 01-161

tel. 22 3910 100
e-mail: E-mail mpo@mpo.com.pl

NIP: 5272391342
REGON: 015314451
BDO: 000013153

IODO: E-mail iodo@mpo.com.pl Grzegorz Szajerka
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000146122 Kapitał zakładowy Spółki: 292 808 000 PLN
© 2024 MPO